Lekcja58 - Mensch (Herbert Grönemeyer)Momentan ist richtig,
chwilami jest prawidłowo,
momentan ist gut,
chwilami jest dobrze.
Nichts ist wirklich wichtig,
Nic nie jest w rzeczywistości ważne,
nach der Ebbe kommt die Flut.
po odpływie przyjedzie przypływ.
Am Strand des Lebens,
Na plaży zycia,
ohne Grund, ohne Verstand,
bez powodu, bez rozumu,
ist nichts vergebens,
nic nie jest na próżno,
ich baue die Träume auf den Sand.
buduję marzenia na piasku.
Und es ist, es ist ok.
I jest, jest ok.
Alles auf dem Weg
Wszystko na drodze.
Und es ist Sonnenzeit,
I jest czas słoneczny,
Unbeschwert und frei.
Beztroski i wolny.
Und der Mensch heißt Mensch,
I człowiek nazywa się człowiek,
weil er vergißt, weil er verdrängt
ponieważ zapomina, wypiera,
weil er schwärmt und stählt,
ponieważ snuje marzenia i kradnie,
weil er wärmt, wenn er erzählt,
ponieważ ogrzewa,, gdy opowiada,
weil er lacht,
ponieważ śmieje się,
weil er lebt,
ponieważ żyje,
Du fehlst.
Brakuje mi ciebie.
Das Firmament hat geöffnet,
Sklepienie niebieskie się otworzyło,
Wolkenlos und ozeanblau,
Bezchmurne i błękitne, jak ocean.
Und Telefon, Gas, Elektrik,
I telefon, gaz, ekektryka
Unbezahlt und das geht auch.
Nieopłacone i tak tez może być.
Teil mit mir Deinen Frieden
Dziel ze mną Twój pokój,
wenn auch nur geborgt.
gdy również pożyczony.
Ich will nicht Deine Liebe,
Nie chcę Twoje miłości,
ich will nur Dein Wort.
Chce tylko Twojego słowa.
Und es ist, es ist ok.
I to jest, jest ok.
Alles auf dem Weg .
Wszystko na drodze.
Und es ist Sonnenzeit
I jest czas słoneczny,
Ungetrübt und leicht
Niezakłócony i lekki.
Und der Mensch heißt Mensch,
I człowiek nazywa się człowiekiem,
weil er irrt und ,weil er kämpft,
Ponieważ się myli i ponieważ walczy,
weil er hofft und liebt,
ponieważ ma nadzieję i kocha,
weil er mitfühlt und vergibt,
ponieważ współczuje i wybacza,
und weil er lacht,
i po nieważ się śmieje,
und weil er lebt.
I ponieważ żyje.
Du fehlst!
Brakuje mi Ciebie!
Oh weil er lacht,
Oh, ponieważ on się śmieje,
weil er lebt.
Ponieważ on zyje.
Du fehlst!
Brakuje mi ciebie!
Es ist ok.
Jest ok.
Alles auf dem Weg .
Wszystko na drodze.
Und es ist Sonnenzeit,
I jest czas słoneczny,
Ungetrübt und leicht.
Niezakłócony i lekki.
Und der Mensch heißt Mensch,
I człowiek nazywa się człowiekiem,
weil er vergißt, weil er verdrängt,
ponieważ zapomina, ponieważ wypiera,
Und weil er schwärmt und glaubt,
I ponieważ się zachwyca i marzy,
Sich anlehnt und vertraut.
Wzoruje się i ufa.
Und weil er lacht,
I  ponieważ się śmieje,
weil er lebt.
Ponieważ żyje.
Du fehlst!
Brakuje mi Ciebie!
Ist schon ok.
Jest już ok.
Es tut gleichmäßig weh.
Boli równomiernie.
Es ist Sonnenzeit .
Jest czas słoneczny.
Ohne Plan, ohne Geleit.
Bez planu, bez asysty.
Der Mensch heißt Mensch,
Człowiek nazywa się człowiek,
weil er erinnert, weil er kämpft,
ponieważ on wspomina, ponieważ walczy,
weil er hofft und liebt,
ponieważ ma nadzieję i kocha,
weil er mitfühlt und vergibt,
ponieważ współczuje i wybacza.
Und weil er lacht,
I ponieważ kocha,
und weil er lebt.
I ponieważ żyje.
Du fehlst!
Brakuje mi Ciebie!
Oh, weil er lacht,
Oh, ponieważ on smieje się,
und weil er lebt,
i ponieważ on żyje.
Du fehlst!
Oho!
Ohlalalo!
Es ist schon ok.
Jest już ok.
Nano!
Nadadado!
Ohlalaoh!
Hoho!

Komentarze