Czas pracy - przepisy prawne

czas pracy w Niemczech-  przepisy prawne

W Niemczech obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy. Czas pracy w tygodniu wynosi średnio czterdzieści godzin. Za nadgodziny należy się dodatkowe wynagrodzenie. Maksymalny czas pracy w tygodniu z nadgodzinami wynosi czterdzieści osiem godzin. Poza tym pracownik ma prawo do jedenastu godzin nieprzerwanego spokoju po pracy oraz do wolnej niedzieli. Jeśli pracuje się w niedzielę, w zamian ma się prawo do dnia wolnego w tygodniu.

Praca w opiece w Niemczech- czas pracy

Ile godzin pracuje opiekunka osób starszych w Niemczech

Czas pracy w opiece w Niemczech- przepisy prawne

Paragrafy z Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz ArbZG) zawartej w Federalnym Dzienniku Ustaw (Bundesgesetzblatt BGBl).

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

Tłumaczenie: 

Ustawa o czasie pracy

Zweiter Abschnitt

Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.


Tłumaczenie:

Rozdział drugi

Czas pracy w dni powszednie i czas wolny od pracy

§ 3 Czas pracy pracowników

Czas pracy pracowników w dni powszednie nie może przekraczać ośmiu godzin. Może zostać przedłużony do dziesięciu godzin tylko, jeśli w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych lub w ciągu 24 tygodni nie została przekroczona średnia ośmiu godzin pracy dziennie.

§ 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.


Tłumaczenie:

§ 4 Przerwy na odpoczynek

W przypadku czasu pracy, który przekracza sześć godzin, jednocześnie wynosi mniej niż dziewięć godzin, pracownikom należą się z góry ustalone przerwy o łącznej długości co najmniej 30 minut. W przypadku czasu pracy, który wynosi więcej niż dziewięć godzin, pracownicy ma prawo do przerw o łącznej długości 45 minut. Zgodnie ze zdaniem 1 przerwy mogą zostać podzielone na krótsze, co najmniej 15 minutowe przerwy. Pracownicy nie mogą pracować bez przerwy dłużej niż sześć godzin.

UWAGA!!!

W umowach zawieranych z firmami jest zazwyczaj mowa o 2 – 3 godzinach przerwy w ciągu dnia, kiedy to możemy opuścić dom podopiecznego.

§ 5 Ruhezeit

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.


Tłumaczenie:

§ 5 Czas spoczynku

(1) Pracownicy po zakończeniu codziennego czasu pracy muszą mieć nieprzerwany czas spoczynku, który wynosi co najmniej jedenaście godzin.
Dritter Abschnitt

Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden


Tłumaczenie:

Trzeci rozdział

Czas wolny w niedziele i w święta

§ 9 Czas wolny w niedziele i w święta

(1) Pracownicy nie mają prawa być zatrudnionym w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy w czasie od godz. 0 do godz. 24.

§ 10 Zatrudnienie w niedzielę i w święta

(1) O ile prac nie można wykonać w dni robocze, odmiennie niż w § 9 pracownicy mają prawo zostać wówczas zatrudnieni w niedzielę i w dni świąteczne

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. Werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen zu gewähren ist.


Tłumaczenie:

Kompensata za zatrudnienie w niedzielę i w dni świąteczne

(3) Jeśli pracownicy są zatrudnieni w niedzielę, zastępczy dzień wolny musi zostać im udzielony w przeciągu dwóch tygodni i powinien przypadać na przedział czasowy zawierający dni pracujące. Jeśli pracownicy są zatrudnieni w dzień świąteczny przypadający na dzień powszedni, zastępczy dzień wolny musi zostać im udzielony w przeciągu ośmiu tygodni i powinien on przypadać na przedział czasowy zawierający dni pracujące.

Czterdzieści godzin pracy w tygodniu w opiece nad osobami starszymi w Niemczech to nie fikcja. Jak widzisz prawo chroni pracownika. Moja rada dla każdego opiekuna– mimo wszystko zwracajcie uwagę na to, czy w umowie z agencją pracy za granicą jest wzmianka o godzinach pracy opiekuna. Naciskajcie, by było to w niej zawarte. Nie podejmujcie współpracy z agencjami pracy dla opiekunów, które twierdzą, że w pracy w opiece nad osobami starszymi nie obowiązują godziny pracy. Owszem, opiekun osób starszych w Niemczech mieszka razem z seniorem, by służyć mu pomocą w ciągu dnia. Obowiązki opiekuna osób starszych w Niemczech są rozłożone w zależności od potrzeb seniora na cały dzień. Jednak nie ma czegoś takiego jak praca dwadzieścia cztery godziny na dobę. Również opiekun seniora ma prawo do przerwy i do czasu wolnego. Natomiast w nocy jest zobowiązany do niesienia pomocy w nagłych wypadkach, czyli w razie zagrożenia zdrowia i życia. Tylko i wyłącznie. Opiekun nie może być zmuszany do regularnej pracy w nocy. Pamiętaj o tym!

A ty ile godzin tygodniowo pracujesz?

Komentarze